World Time Zones Travel towels and Beach Canga - great for geography and map lovers, world travelers, international employees, flight attendants, sailors and cruisers, globetrotters, overseas citizens and military, eclipse chasers, world backpackers, beach lovers.


   Search for City:
16 January 2013, Kiev, Ukraine - "Проект Закону України "Про порядок обчислення часу на території України" " , Департамент технічного регулювання , Кабінетом Міністрів України

CIS (Commonwealth of Independent States) Time Zone Map или Карта Времени стран СНГ-(Содружества Независимых Государств)

St. Michael's Golden-Domed Monastery, Kiev, Ukraine
Photo © Alexander Krivenyshev, WorldTimeZone.com

St. Michael Golden-Domed Monastery, Kiev, Ukraine  Photo Alexander Krivenyshev WorldTimeZone


The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine has submitted a bill to abolish the daylight saving time. If approved, new bill will go into effect on March 1, 2013.

(in Ukrainian):
Закон УкраЇни

Про порядок обчислення часу на території України

___________________________________________

Цей Закон визначає організаційно-правові засади обчислення часу та поширення інформації про точне значення часу і календарну дату на території України.

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  • григоріанський календар – система обчислення часу, в основу якої покладено період обертання Землі навколо Сонця, що дорівнює 365,2425 доби, і яка містить 97 високосних років на 400 років;
  • державний первинний еталон одиниць часу і частоти – еталон, що забезпечує відтворення, зберігання і передачу одиниць часу і частоти та національної шкали часу України з найвищою в Україні точністю, визнаний центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології, як основа для встановлення значень усіх наявних у державі еталонів даної одиниці вимірювання;
  • календарна дата – порядковий номер календарного дня, порядковий номер або назва календарного місяця та порядковий номер календарного року;
  • календарний день (доба) – проміжок часу, який триває 24 години;
  • календарний місяць – період часу тривалістю від 28 до 31 календарного дня, що має назву і порядковий номер у календарному році;
  • календарний рік – проміжок часу з 1 січня по 31 грудня, який триває 365 або 366 (у високосному році) календарних днів;
  • шкала Всесвітнього часу UT – шкала часу, що визначається положенням Сонця (середнього) відносно нульового (Гринвіцького) меридіана;
  • шкала Всесвітнього координованого часу UTC – шкала часу, що узгоджена певним чином із шкалою Всесвітнього часу UT;
  • національна шкала координованого часу України UTC (UA) – шкала часу, що відтворюється державним первинним еталоном одиниць часу і частоти та синхронізована із шкалою Всесвітнього координованого часу UTC.
Стаття 2. Законодавство про обчислення часу

1. Правовою основою обчислення часу є Конституція України, Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, цей Закон та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері обчислення часу, а також міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Стаття 3. Обчислення календарної дати

1. На території держави для обчислення календарної дати використовується григоріанський календар.

2. Початковою точкою для обчислення календарної дати є 00 годин 00 хвилин 00 секунд 1 січня 1 року.

Стаття 4. Обчислення часу на території України

1. На території України обчислення часу здійснюється відповідно до другого годинного поясу міжнародної системи годинних поясів (київський час) і є єдиним для всієї території України.

2. Київський час обчислюється шляхом збільшення на дві години часу за національною шкалою координованого часу України UTC (UA).

3. Час календарного дня обчислюється годинами, хвилинами та секундами. За початкову точку календарної доби береться момент часу, що відповідає 00 годинам 00 хвилинам 00 секундам. Закінченням календарного дня вважається момент часу, що відповідає 24 годинам 00 хвилинам 00 секундам.

4. Обчислення годин, хвилин і секунд протягом календарного року не змінюється, крім можливої корекції секунд, пов’язаної із зміною швидкості обертання Землі навколо власної осі. Заходи, пов’язані із зазначеною корекцією, здійснює Державна служба єдиного часу і еталонних частот.

Стаття 5. Обчислення часу у сфері транспорту та зв’язку

1. Для єдиної транспортної системи та сфери телекомунікацій установлюється єдиний звітно-обліковий час – київський.

2. Обчислення суднового часу в морі здійснюється за міжнародною системою годинних поясів. Під час перебування суден на рейдах (у портах) іноземних держав використовується час, який установлено на відповідних рейдах (у портах).

Стаття 6. Поширення інформації про точний час і календарну дату

1. Державна служба єдиного часу і еталонних частот поширює інформацію про точне значення часу і календарну дату, а також еталонні сигнали часу та частоти, сигнали синхронізації з національною шкалою координованого часу України UTC (UA) з використанням комп’ютерних мереж, наземних і супутникових систем зв’язку, систем радіозв’язку (включаючи спеціалізовані радіостанції), радіомовлення та телебачення (включаючи супутникове) згідно із зазначеною шкалою.

2. Інформація про значення часу технічної точності і календарної дати, що поширюється Державною службою єдиного часу і еталонних частот, є офіційною та відкритою.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2013 року.

2. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забезпечити встановлення на підприємствах, в установах і організаціях, що розташовані на відповідній території, місцевих графіків початку робочого дня.

Голова

Верховної Ради України

Back to DST NewsAdvertise | Awards / Media | How to link | Guestbook | About WorldTimeZone.com | Privacy | Contact
Copyright © 2011 WorldTimeZone.com. All rights reserved.